U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Voorwaarden van Azula Designer badmode & beachfashion

 

Correspondentie en retouradres (geen bezoekadres):

AZULA
Postbus 367
5240 AJ ROSMALEN
NEDERLAND

Vragen en inlichtingen kunnen via mail worden gericht aan: info@azula.nl

Bankrekening nummer: 1570 58 913, tnv Azula, Rabobank 's-Hertogenbosch
IBAN: NL89RABO0157058913
BIC: RABONL2U   

LET OP! Een order die is geplaatst met de keuze voor Afterpay hoort te worden betaald aan Afterpay volgens de instructies die zij sturen.
Afterpay orders waarvoor een betaling wordt overgemaakt naar de rekening van AZULA zullen niet automatisch worden verwerkt in het systeem met verwarringen en zelfs aanmaningen tot gevolg.
Kortom; heb je gekozen voor Afterpay? Betaal dan ook svp aan Afterpay. Geen instructies ontvangen? Bel of mail dan met  Afterpay 0900 40 50 60 2 

 

KvK nummer: 17275190
BTW nummer: NL1482.11.690.B02

 
VOORWAARDEN d.d. 25-02-2018

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Deze voorwaarden zijn via deze website toegankelijk voor alle publiek in te zien via de pagina "voorwaarden" en worden op verzoek van de consument kosteloos toegezonden. De voorwaarden zijn eenvoudig op te slaan als pdf vanaf de betaalpagina en daarna ook uit te printen.


Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;


De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. In praktijk is dit het moment van de ontvangst van de betaling door Azula. Een bestelling wordt altijd per e-mail bevestigd, evenals de verzending.

Voordat een bestelling definitief kan worden moet de consument bevestigen dat deze akkoord gaat met de voorwaarden van AZULA en, in het geval van 'achteraf betalen', met de voorwaarden van MultiFactor


Herroepingsrecht, retourtermijn, zichttermijn

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (de zichttermijn) na ontvangst van de bestelling. Als ontvangstdatum geldt de datum waarop het pakket is afgeleverd op het afleveradres, bij de buren (indien er niet is aangegeven dat dat niet mag) of bij de PostNL balie nadat 2 pogingen op het afleveradres zijn mislukt. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies zoals omschreven bij 'ruilen en retourneren' op de website.

De klant heeft vanaf het aanmelden voor retour (ontbinden van de koopovereenkomst) nog 14 dagen de tijd om de goederen terug te bezorgen bij Azula. Op de 14e dag na de aanmelding van de retour, dient het retourpakket bij Azula te zijn gearriveerd.
Indien de klant besluit tot herroeping en dus een deel of de volledige bestelling retourneert zijn de kosten en het risico van de terugzending voor zijn rekening. Geen risico lopen? Retourneer dan verzekerd. De waarde van de retourgestuurde artikelen (zoals omschreven op de factuur) en de oorspronkelijke betaalde verzendkosten en betaalkosten worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 werkdagen na terug ontvangst teruggestort op de rekening.


Uitsluiting herroepingsrecht, retourneren is in enkele gevallen niet mogelijk;

  • als bepaalde artikelen niet onder het herroepingsrecht vallen (bijvoorbeeld op speciaal verzoek van de klant bij de leverancier bestelde artikelen of artikelen die vanwege hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen) dan wordt dit vóór het tot stand komen van de overeenkomst gecommuniceerd.  
  • de artikelen tijdens de zichttermijn beschadigd zijn geraakt.
  • de artikelen zijn gedragen (passen zien wij niet als dragen) waardoor labels zijn verwijderd, vlekken zijn ontstaan of geuren van etenswaren, parfums of rook zijn overgedragen op de artikelen. Wij adviseren een onderbroek of inlegkruisje te dragen tijdens het passen.
  • wij behouden ons het recht voor om retourbetaling aan klanten te weigeren indien het recht op herroeping is vervallen doordat de artikelen onverkoopbaar zijn geworden door toedoen van de klant. In dat geval worden de artikelen teruggestuurd naar de klant op kosten van de klant.
  • het herroepingsrecht vervalt na aflopen van de zichttermijn of als artikelen onverkoopbaar zijn geworden (beschadigd of vies). Retourzendingen die wij na het aflopen van de zichttermijn en retourtermijn ontvangen en waarvan ook duidelijk is dat deze te laat ter post zijn besteld, worden teruggestuurd naar de klant op kosten van de klant.


De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Fouten in de genoemde prijzen op internet zijn niet bindend voor de consument noch de ondernemer. De fouten geven wel recht tot ontbinding van de overeenkomst.


Levering en uitvoering

Azula neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van deze algemene voorwaarden, zal Azula geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

LET OP: bestellingen worden afgeleverd op het opgegeven adres. Als daar ook andere personen de bestelling in ontvangst kunnen nemen, dan geldt ook dat moment als ‘bezorging’ en gaan het eigendom en de risico's op dat moment over op de klant van AZULA.  Bij afleveringen op bijvoorbeeld een bedrijfsadres is de klant van AZULA zelf verantwoordelijk voor het laten doorgeven van het bezorgde pakket na ontvangst. Wil je dit niet, kies dan voor een afleveradres waarvan je zeker weet dat het bij de juiste persoon terecht komt, of vraag ons om een aangetekende levering.

  Download hier onze voorwaarden om deze voor jezelf te bewaren.